Nieuws

Op deze pagina blijft u op de hoogte over de voortgang van het EVENING project. EVENING staat voor Effectstudie Voorschoolse Educatie: een Natuurlijk Experiment in Nederlandse Gemeenten. EVENING verwijst ook naar het belangrijke doel van voorschoolse educatie: het vergroten van kansengelijkheid en het creëren van een gelijk speelveld.

Tweede tussenrapport EVENING project

In het tweede tussenrapport van het EVENING project zijn de resultaten van de kwaliteitsobservaties van de tweede meetronde (najaar 2021 en 2022) gepresenteerd en bevindingen uit de vragenlijsten die pedagogisch medewerkers en locatie of regiomanagers hebben ingevuld. Ook is er een overzicht van de dataverzameling bij de gezinnen. En een aantal eerste resultaten over het effect van de urenuitbreiding op de kwaliteit van de voorschoolse educatie. Ook de invloed van de personeelstekorten bij de aanbieders van voorschoolse educatie op het onderzoek komt aan bod. Het rapport geeft een rijk inzicht in de uitvoering en kwaliteit van voorschoolse educatie in Nederland en hoe de uitbreiding met extra uren voor de kinderen en de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in praktijk vorm krijgt.

Belangrijkste conclusies tweede tussentijdsrapport EVENING

In het in maart 2023 verschenen rapport zijn de resultaten van de kwaliteitsmetingen in de periode najaar 2021 tot en met voorjaar 2022 samengevat en vergeleken met de metingen in 2020. De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn hier te bekijken: de belangrijkste conclusies van het 2e Tussentijdsrapport EVENING.

Nieuwsbrief februari 2023

Dit is de vierde nieuwsbrief over het EVENING project met de focus op een tussentijds rapport over de periode najaar 2021 tot najaar 2022.

In deze nieuwsbrief vindt u:

 • Een tussentijds rapport,
  over de periode najaar
  2021 tot najaar 2022.
 • De dataverzameling loopt
  ten einde.
 • Deelonderzoek over de
  functie en taken van de
  pedagogisch beleids-medewerkers.

Bekijk de complete nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2022

Dit is de derde nieuwsbrief over het EVENING project. EVENING staat voor Effectstudie Voorschoolse Educatie: een Natuurlijk Experiment in Nederlandse Gemeenten. EVENING verwijst ook naar het belangrijke doel van voorschoolse educatie: het vergroten van kansengelijkheid en het creëren van een gelijk speelveld.

In deze nieuwsbrief vindt u:

 • Onderzoek naar de effecten
  van twee landelijke maat-
  regelen binnen de ve:
  de urenuitbreiding
  en de norm voor de
  inzet van pedagogisch
  beleidsmedewerkers.
 • Ook wordt nagegaan
  wat de effecten zijn van
  vroeg starten met ve.

Bekijk de complete nieuwsbrief

Nieuwsbrief augustus 2021

Dit is de tweede nieuwsbrief over het EVENING project. EVENING staat voor Effectstudie Voorschoolse Educatie: een Natuurlijk Experiment in Nederlandse Gemeenten. EVENING verwijst ook naar het belangrijke doel van voorschoolse educatie: het vergroten van kansengelijkheid en het creëren van een gelijk speelveld.

In deze nieuwsbrief vindt u:

 • Start van het nieuwe
  schooljaar
 • Loterij voor groepen,
  pedagogisch medewerkers
  en leidinggevenden 
 • Aankondiging ECCESS
  Seminar op Universiteit Utrecht

Bekijk de complete nieuwsbrief

Nieuwsbrief juli 2020

Vanaf augustus 2020 hebben Nederlandse gemeenten de wettelijke taak om 16 uur per week voorschoolse educatie aan te bieden aan kinderen die een risico lopen op taal- en onderwijsachterstanden (doelgroepkinderen). Veel instellingen die voorschoolse educatie (VE) aanbieden zullen hierdoor het urenaanbod substantieel moeten verruimen, of hebben dit onlangs al gedaan. Een team van de Universiteit Utrecht en Sardes onderzoekt de effectiviteit van de maatregel, met als belangrijkste vraag: “Heeft de maatregel een positief effect op de sociaalemotionele, motorische, talige en cognitieve ontwikkeling van doelgroepkinderen en maakt de manier waarop de maatregel wordt uitgevoerd uit voor de grootte van de effecten?”

In deze nieuwsbrief vindt u:

 • Een overzicht van de werving
 • Pijlers van het project
 • Situatie omtrent COVID-19
 • Huisbezoeken
 • Locatiebezoeken en
  vragenlijsten
 • Toekomst: uitbreiding
  EVENING project

Bekijk de complete nieuwsbrief.