EVENING | onderzoek naar gelijke kansen in voorschoolse educatie

Om de kansengelijkheid te vergroten investeert het kabinet extra middelen in voorschoolse educatie. Sinds augustus 2020 bieden alle instellingen die voorschoolse educatie (VE) verlenen (zowel peuterscholen als kinderopvang) 16 uur per week VE aan kinderen die een risico lopen op ontwikkelings- en leerachterstanden (doelgroepkinderen). Om de kwaliteit van het aanbod te verhogen wordt vanaf 2022 ook een norm ingevoerd voor de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers (PBM’er) in VE.

Een onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht en Sardes voert onderzoek uit naar de effecten van de urenuitbreiding en de inzet van pedagogische beleidsmedewerkers, met als belangrijkste vragen: Hebben de maatregelen een positief effect op de ontwikkeling van doelgroepkinderen en hebben ze effect op de kwaliteit van het VVE aanbod? En maakt de manier waarop de maatregel wordt uitgevoerd uit voor de grootte van de effecten?

Het onderzoek is in april 2019 gestart en loopt tot en met 2024. Het maakt deel uit van een breed monitorings- en beleidsevaluatieprogramma opgesteld door het ministerie van OCW en wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht en Sardes.

EVENING staat voor Effectstudie Voorschoolse Educatie: een natuurlijk experiment in Nederlandse gemeenten. Het woord ‘evening’ (een vorm van “to even”) verwijst naar het belangrijke doel van voorschoolse educatie: het vergroten van kansengelijkheid.

In het EVENING-project worden vier soorten gegevens verzameld: gegevens over de ontwikkeling van de kinderen, gegevens over de gezinnen waar deze kinderen uit komen, gegevens over de (kwaliteit van de) voorschoolse voorzieningen, gegevens over het gemeentelijk beleid omtrent de maatregel.

In totaal doen ongeveer 300 voorschoolse voorzieningen – ongeveer 2000 kinderen – mee aan dit onderzoek. Bij al deze kinderen komen we een keer langs als het bijna vier jaar oud is. Bij de meeste kinderen komen we al eerder thuis langs, namelijk rond de tijd dat het kind ongeveer tweeënhalf jaar oud is. Er worden drie groepen kinderen gevolgd. Lees meer over de kinderen.