Tussentijds rapport maart 2023

In dit rapport zijn de resultaten van de kwaliteitsmetingen in de periode najaar 2021 tot en met voorjaar 2022 samengevat en vergeleken met de metingen in 2020. Ook wordt een beschrijving gegeven van de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in relatie tot de urennorm die sinds begin 2022 geldt. Daarnaast zijn de eerste toetsende analyses uitgevoerd van de verwachte beleidseffecten van de invoering van 960 uur voorschoolse educatie (VE), gericht op het activiteitenaanbod en daarbinnen het aanbod VE-activiteiten en speciale taalondersteuning. Ten slotte zijn ook analyses uitgevoerd naar de ontwikkeling van werkbeleving van pedagogisch medewerkers en de door locatiemanagers ervaren knelpunten om de kwaliteit te verbeteren.Deze analyses geven een beeld van de gevolgen van het toegenomen personeelstekort in de sector.

Kwaliteit en VE-activiteiten

De emotionele kwaliteit zoals geobserveerd met de CLASS op de groepen die deelnemen aan EVENING is in de midden tot en met hoge range. De educatieve kwaliteit scoort in de midden range, lager dan de emotionele kwaliteit. De scores voor de emotionele en educatieve kwaliteit zijn in 2021-2022 wat lager dan in 2020. Dit geldt sterker voor de educatieve kwaliteit. De data laat ook zien dat activiteiten uit een VVE-methode en/of activiteiten met een tutor gericht op het ondersteunen van de (taal)ontwikkeling in nagenoeg alle groepen regelmatig worden aangeboden. De frequentie en tijdsbesteding varieert wel. Ruim 96% van de onderzochte groepen bieden minstens één keer per week een VE-activiteit aan, ruim 87% doen dat minstens twee keer per week, en 70% minstens een keer per dag.

960 uur voorschoolse educatie

Formele toetsing met controle voor algemene trends en ongemeten kenmerken van gemeenten met behulp van verschillen-in-verschillen strategie laten effecten zien van de beleidsmaatregel op het aanbod VE-activiteiten en hoe VE-activiteiten worden uitgevoerd. Met de uitbreiding van het urenaanbod worden er vaker gerichte VE-activiteiten uitgevoerd en worden deze vaker in kleine groepjes met vooral doelgroepkinderen uitgevoerd. Verder toont het door ouders gerapporteerde gebruik van opvang een stijgende lijn sinds 2020, van gemiddeld ruim 11 naar ruim 13 uur per week. Beschrijvende analyses laten zien dat het 16 uur gebruik door doelgroepkinderen, in 2021-2022 gemiddeld echter nog niet wordt gehaald. In de volgende tussenrapportage zal het effect op (cumulatief) gebruik formeel worden getoetst.

Pedagogische beleidsmedewerker

Inzet van een pedagogische beleidsmedewerker is met de invoering van de Wet IKK per 1 januari 2019 verplicht geworden. Vanaf 1 januari 2022 is een wettelijke norm ingevoerd voor het aantal uren inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker op VE-locaties. De gegevens in dit rapport laten een stijgende trend zien in de inzet van deze medewerkers. In de volgende tussenrapportage wordt getoetst in hoeverre dit toe te schrijven is aan de beleidshervorming.

Personeelstekort

De analyses laten zien dat ervaren werkdruk onder pedagogisch medewerkers is toegenomen. Leidinggevenden ervaren grotere knelpunten in o.a. het contact met ouders, het vinden van oplossingen voor het ziekteverzuim en het vervullen van openstaande vacatures. De resultaten bevestigen het beeld van toegenomen druk op de sector.

Lees het hele rapport