De aanleiding tot dit onderzoek

Het kabinet heeft € 170 miljoen extra uitgetrokken om het urenaanbod en de kwaliteit van voorschoolse educatie te verhogen. In EVENING worden de effecten van de urenuitbreiding op de sociaalemotionele, motorische, talige en cognitieve ontwikkeling van doelgroepkinderen onderzocht. Het project maakt deel uit van een breed monitorings- en beleidsevaluatieprogramma opgesteld door het ministerie van OCW.

Vanaf 2020 zijn gemeenten verplicht een VE-aanbod van 16 uur per week te realiseren. De invoering van de maatregel in augustus 2020 maakt het mogelijk om voorafgaande, tijdens en na deze hervorming metingen te doen, met verschillende cohorten. EVENING beoogt dit natuurlijk experiment optimaal te benutten. Het onderzoek analyseert de effecten van de beleidswijziging en geeft inzicht in de mechanismen die leiden tot deze effecten. In de eerste plaats wordt het effect van de uitbreiding van het urenaanbod op verschillende ontwikkelingsdomeinen getoetst. Vervolgens worden de mechanismen onderzocht: wanneer heeft de beleidsmaatregel het grootste effect? En welke kinderen hebben vooral baat bij de uitbreiding van het urenaanbod? Wat zijn de causale effecten van een meer intensief gebruik van VE-voorzieningen? Bij welk niveau van kwaliteit heeft de maatregel effect? Wordt het extra aanbod met name gebruikt door groepen die er weinig of veel baat bij hebben?