Wat levert het op?

Vragen over de kinderen
Helpt het om doelgroepkinderen extra uren voorschoolse educatie te geven? Hoe verloopt de ontwikkeling van het kind op het gebied van Nederlandse taalvaardigheid, geheugen, zelfcontrole, gedrag en motoriek? Halen ze zo een groter deel van hun ontwikkelingsachterstand in? Welke groep kinderen heeft baat bij de extra uren VE? Op welke leeftijd is VE het meest effectief?

Vragen over de kwaliteit van VE en het lokale beleid
Welke uren-arrangementen zijn het meest effectief en wat zijn effectieve opties om pedagogisch beleidsmedewerkers in te zetten? Wat is de rol van de (emotionele en educatieve) kwaliteit van VE-aanbod? Welke rol speelt het (lokale) beleid bij de uitvoering van de maatregel?

Vragen over de ouders
Hoe kijken ouders van doelgroepkinderen aan tegen voorschoolse educatie en de extra uren? Waarom maken ze gebruik van VE? Wat doen deze ouders in de thuissituatie om hun kind te ondersteunen? Heeft het gebruik van VE een positief effect op de thuisomgeving?

Deze inzichten zijn van belang voor de verdere vormgeving van het lokale en nationale beleid. Aanbieders van VE willen ook graag antwoorden op deze vragen.

Tips & Tops
EVENING kan ook nuttige informatie teruggeven aan de deelnemende organisaties als dank voor deelname. De resultaten van onze kwaliteitsmetingen kunnen worden teruggekoppeld aan de locaties in de vorm van Tips & Tops per locatie. Verder kunnen we de gegevens van de deelnemende vestigingen vergelijken met de gegevens van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (https://www.monitorlkk.nl/), om te kunnen bepalen waar uw organisatie staat. Uiteraard is deze informatie vertrouwelijk en wordt deze niet gedeeld met andere partijen. Alle gegevens uit interviews en observaties zullen altijd worden geanonimiseerd en volgens strikte richtlijnen voor databeheer worden bewaard.

Het onderzoeksteam is uiteraard graag bereid de (tussentijdse) bevindingen toe te lichten tijdens een teambijeenkomst of ouderavond!

Bekijk het tussentijdse rapport