Wat levert het op?

Het onderzoek zal nieuwe informatie opleveren over de effectiviteit van voorschoolse educatie en inzicht bieden in wanneer en welke groep kinderen (vooral) baat hebben bij de extra uren voorschoolse educatie. We zullen meer te weten komen over de rol van de uitvoeringskwaliteit en hoe ouders van doelgroepkinderen aankijken tegen voorschoolse educatie en de urenuitbreiding. Deze inzichten zijn van belang voor de vormgeving van het lokale en nationale VVE-beleid. Per gemeente zal het onderzoek een gedetailleerd beeld opleveren van de uitvoering, kwaliteit en effectiviteit van het voorschoolse en onderwijsachterstandenbeleid.

Daarnaast zal het beleidsgerichte deel van het onderzoek onder beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten inzicht geven in de verschillende beleidskeuzen die gemeenten maken en de ervaringen die ze daarmee opdoen. Na afloop van het onderzoek krijgt iedere gemeente een rapport over de bevindingen in de eigen gemeente en over de uitkomsten van de beleidsanalyse.

Uiteraard is het onderzoeksteam graag bereid de (tussentijdse) bevindingen tijdens lokale bijeenkomsten toe te lichten.

Privacy:
In het onderzoek zullen de meest recente richtlijnen voor databeheer en privacybescherming gevolgd worden. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke identificatiegegevens van deelnemende kindercentra, medewerkers, ouders en kinderen worden geanonimiseerd en niet op individueel niveau gerapporteerd.